Imurathailand

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา imurathailand.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า imurathailand.com
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ imurathailand.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ imurathailand.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ imurathailand.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

imurathailand.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
  • เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ imurathailand.com จัดเก็บ

เว็บไซต์ imurathailand.com จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น หรือ ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
ที่อยู่ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ imurathailand.com

เว็บไซต์ imurathailand.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ imurathailand.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ imurathailand.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

Google Analytics
Google Tag Manager
Google Ads Conversion API
LINE Tag
Google Maps Embedded
Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ imurathailand.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ imurathailand.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ imurathailand.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ imurathailand.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ imurathailand.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Line: imura-mamasita
Facebook: ศูนย์ให้คำปรึกษาคนทำคีโม By IMURA

จัดทำนโยบายโดย อิมูร่า วิตามินอาหารเสริมคนทำคีโม (imurathailand.com)