IMURATHAILAND

เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง I.M.U.RA

I.M.U.RA ขอขอบคุณ สำหรับความไว้วางใจให้ดูแลและการเตรียมความพร้อมสำหรับร่างกายของคุณ เพราะลูกค้า คือคนสำคัญสำหรับเรา

 ” หน้าที่รักษา คือ หน้าที่ของคุณหมอ แต่ หน้าที่เตรียมพร้อมร่างกาย นั่นคือ หน้าที่ของเรา” 

ฐิติรัตน์ เพียรเสร็จ

ผู้ดูแลคุณแม่ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม

คุณย่าบอกกับทีมงานว่า ร่างกายเราป่วยแต่ใจเราไม่ป่วย "ป่วยได้แค่กาย แต่ไม่ป่วยใจ"

คุณอุบล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้

บททดสอบของเด็กน้อยวัย 7 ปี 

น้องณิชา หนูน้อยวัย 7 ปี

น้องผู้ไม่ยอมแพ้

Share this: